blogman.nl
 - home  - contact

Bedrijven in Grou
Andere plaatsen in Friesland

-Abbega
-Achlum
-Akkrum
-Akmarijp
-Aldeboarn
-Aldtsjerk
-Allingawier
-Ameland
-Anjum
-Appelscha
-Arum
-Augustinusga
-Baaiduinen
-Baaium
-Baard
-Bakhuizen
-Bakkeveen
-Balk
-Ballum
-Bantega
-Beetgum
-Beetgumermolen
-Beetsterzwaag
-Berlikum
-Blauwhuis
-Blesdijke
-Blessum
-Blije
-Boazum
-Boelenslaan
-Boer
-Boijl
-Boksum
-Bolsward
-Bontebok
-Boornbergum
-Boornzwaag
-Brantgum
-Britsum
-Britswerd
-Britswert
-Broek
-Broeksterwoude
-Buitenpost
-Burdaard
-Buren
-Burgum
-Burgwerd
-Burum
-Cornjum
-Cornwerd
-Damwoude
-De Blesse
-De Bult
-De Hoeve
-De Knipe
-De Tike
-De Valom
-De Veenhoop
-De Wilgen
-Dearsum
-Dedgum
-Deinum
-Delfstrahuizen
-Dijken
-Dokkum
-Dongjum
-Doniaga
-Donkerbroek
-Drachten
-Drachtstercompagnie
-Driesum
-Drogeham
-Dronrijp
-Earnew‚ld
-Easterein
-Easterlittens
-Eastermar
-Easterwierrum
-Echten
-Echtenerbrug
-Ee
-Elahuizen
-Elsloo
-Engelum
-Engwierum
-Exmorra
-Ferwerd
-Finkum
-Firdgum
-Fochteloo
-Follega
-Folsgare
-Foudgum
-Franeker
-Frieschepalen
-Gaast
-Gaastmeer
-Garyp
-Gauw
-Gerkesklooster
-Gersloot
-Giekerk
-GoŽnga
-GoŽngahuizen
-Goingarijp
-Gorredijk
-Goutum
-Greonterp
-Grou
-Gytsjerk
-Hallum
-Hantum
-Hantumhuizen
-Hardegarijp
-Harich
-Harkema
-Harlingen
-Hartwerd
-Haskerdijken
-Haskerhorne
-Haule
-Haulerwijk
-Heeg
-Heerenveen
-Hemelum
-Hempens
-Hemrik
-Herbaijum
-Hiaure
-Hichtum
-Hidaard
-Hieslum
-Hijlaard
-Hijum
-Hilaard
-Hindeloopen
-Hitzum
-Hollum
-Holwerd
-Hommerts
-Hoornsterzwaag
-Houtigehage
-Hķns
-Hurdegaryp
-Idaerd
-Idsegahuizum
-Idskenhuizen
-Idzega
-Iens
-IJlst
-Indijk
-Irnsum
-It Heidenskip
-Itens
-Jellum
-Jelsum
-Jirnsum
-Jislum
-Jistrum
-Jonkersl‚n
-Jorwert
-Joure
-Jubbega
-Jutrijp
-Katlijk
-Kimswerd
-Kolderwolde
-Kollum
-Kollumerpomp
-Kollumerzwaag
-Kootstertille
-Kortehemmen
-Koudum
-Kubaard
-Langedijke
-Langelille
-Langezwaag
-Langweer
-Leeuwarden
-Legemeer
-Lekkum
-Lemmer
-Lichtaard
-Lioessens
-Lippenhuizen
-LoŽnga
-Lollum
-Luinjeberd
-Luxwoude
-Makkinga
-Makkum
-Mantgum
-Marrum
-Marssum
-Menaldum
-Metslawier
-Midlum
-Mildam
-Minnertsga
-Mirns
-Moddergat
-Molkwerum
-Morra
-Munein
-Munnekeburen
-Munnekezijl
-Nes Boarnsterhim
-Niawier
-Nieuwehorne
-Nieuweschoot
-Nij Beets
-Nijeberkoop
-Nijega
-Nijehaske
-Nijeholtpade
-Nijeholtwolde
-Nijelamer
-Nijemirdum
-Nijetrijne
-Nijhuizum
-Nijkerk
-Nijland
-Noardburgum
-Noordbergum
-Noordwolde
-Oentsjerk
-Offingawier
-Oldeberkoop
-Oldeholtpade
-Oldeholtwolde
-Oldelamer
-Oldeouwer
-Oldetrijne
-Olterterp
-Oosterbierum
-Oosternijkerk
-Oosterstreek
-Oosterwolde
-Oosterzee
-Oosthem
-Oostrum
-Opeinde
-Oppenhuizen
-Oranjewoud
-Oude Bildtzijl
-Oude Leije
-Oudega
-Oudega (Smallingerland)
-Oudega (Wymbritserad)
-Oudehaske
-Oudehorne
-Oudemirdum
-Oudeschoot
-Oudkerk
-Oudwoude
-Ouwster-Nijega
-Ouwsterhaule
-Paesens
-Parrega
-Peins
-Peperga
-Piaam
-Pietersbierum
-Pingjum
-Poppenwier
-Raard
-Raerd
-Ravenswoud
-Reah√Ľs
-Reduzum
-Reitsum
-Ried
-Rijperkerk
-Rijs
-Rinsumageest
-Rohel
-Roodkerk
-Rotstergaast
-Rotsterhaule
-Rottevalle
-Rottum
-Ruigahuizen
-Ryptsjerk
-Schalsum
-Scharnegoutum
-Scharsterbrug
-Scherpenzeel
-Schettens
-Schiermonnikoog
-Schingen
-Schraard
-Seeryp
-Sexbierum
-Sibrandabuorren
-Siegerswoude
-Sint Annaparochie
-Sint Jacobiparochie
-Sint Nicolaasga
-Sintjohannesga
-Sloten
-Smalle Ee
-Snakkerburen
-Sneek
-Snikzwaag
-Sondel
-Sonnega
-Spanga
-Spannum
-Stavoren
-Steggerda
-Stiens
-Stroobos
-Sumar
-Surhuisterveen
-Surhuizum
-Suw‚ld
-Ter Idzard
-Terband
-Terherne
-Terhorne
-Terkaple
-Ternaard
-Teroele
-Terschelling Baaiduinen
-Terschelling Formerum
-Terschelling Hee
-Terschelling Hoorn
-Terschelling Kaart
-Terschelling Kinnum
-Terschelling Landerum
-Terschelling Lies
-Terschelling Midsland
-Terschelling Oosterend
-Terschelling West
-Tersoal
-Terwispel
-Tijnje
-Tjalleberd
-Tjerkgaast
-Tjerkwerd
-Triemen
-Twijzel
-Twijzelerheide
-Tytsjerk
-Tzum
-Tzummarum
-Uitwellingerga
-Ureterp
-Veenklooster
-Veenwouden
-Veenwoudsterwal
-Vegelinsoord
-Vinkega
-Vlieland
-Vrouwenparochie
-Waaksens
-Wanswert
-Warfstermolen
-Warns
-Warstiens
-Warten
-Waskemeer
-Weidum
-Wergea
-Westergeest
-Westhoek
-Wier
-Wierum
-Wijckel
-Wijnaldum
-Wijnjewoude
-Winsum
-Wirdum
-Witmarsum
-Wiuwert
-Wjelsryp
-Wolsum
-Wolvega
-Wommels
-Wons
-Workum
-Woudsend
-Wouterswoude
-Wyns
-Wytgaard
-Ypecolsga
-Ysbrechtum
-Zandhuizen
-Zurich
-Zwaagwesteinde
-Zwagerbosch
-Zweins
Accountants
Er zijn geen accountants gevonden

Er zijn administratiekantoren gevonden in Grou Administratiekantoren

Admin.-en Belastingadviesburo Riewaldhoekstra
It Roer 25
9001MB  GROU
0566-623540

Advocatenkantoren
Er zijn geen advocatenkantoren gevonden

Er zijn antiekwinkels gevonden in Grou Antiekwinkels

Wielsma HŻs
Waachshaven 4
9001AC  GROU
0566-621627

Er zijn apotheken gevonden in Grou Apotheken

Mid-Frysl‚n
Oostergoostraat 44
9001CL  GROU
566622695

Er zijn architectenbureaus gevonden in Grou Architectenbureaus

Chaville
Gjaltema 6
9001NB  GROU
0566-622833

Er zijn assurantietussenpersonen gevonden in Grou Assurantietussenpersonen

Sikkema
Abbema 5
9001GH  GROU
0566-623973

Automatiseringsbureaus
Er zijn geen automatiseringsbureaus gevonden
Autoplaatwerk-spuiterijen
Er zijn geen autoplaatwerk-spuiterijen gevonden

Er zijn autoreparateurs gevonden in Grou Autoreparateurs

Grou B.V.
Oedsmawei 17B
9001ZJ  GROU
0566-622949

Autowasserijen
Er zijn geen autowasserijen gevonden

Er zijn banken gevonden in Grou Banken

Rabobank Heerenveen
Hoofdstraat 1
9001AM  GROU
0513 521 500

Er zijn basisscholen gevonden in Grou Basisscholen

Nijdjip Christelijke Basisschool
Sudfinne 1
9001LT  GROU
0566-622267

Beddenwinkels
Er zijn geen beddenwinkels gevonden
Belastingadviseurs
Er zijn geen belastingadviseurs gevonden

Er zijn binnenhuisarchitecten gevonden in Grou Binnenhuisarchitecten

Octo-Plus B.V.
Biensma 1A
9001XZ  GROU
0566-621311

Er zijn binnenvaart gevonden in Grou Binnenvaart

Zwaga B.V.
De Buorkerij 21
9001DR  GROU
0566-621020

Er zijn bloemisten gevonden in Grou Bloemisten

Lupin Bloemen
Hoofdstraat 2
9001AM  GROU
0566-622323

Boekenspecialisten
Er zijn geen boekenspecialisten gevonden
Boekenuitgeverijen
Er zijn geen boekenuitgeverijen gevonden

Er zijn bouwmarkten gevonden in Grou Bouwmarkten

Grou
Stationsweg 86
9001EJ  GROU
0566-623463

Bouwspecialisten
Er zijn geen bouwspecialisten gevonden
Bruingoedwinkels
Er zijn geen bruingoedwinkels gevonden

Er zijn cafes gevonden in Grou Cafes

Tamarinde
Doorbraak 5
9001AL  GROU
0566-621727

Er zijn cateraars gevonden in Grou Cateraars

Vos Catering
De Muldyk 9
9001XV  GROU
0566-623218

Er zijn computerwinkels gevonden in Grou Computerwinkels

PJ Computers
Allingawier 20
9001LR  GROU
0566-621525

Er zijn cv-installateurs gevonden in Grou Cv-installateurs

Dekker Montage- en Technisch Bedrijf
Parallelstraat 10
9001CB  GROU

Er zijn dakdekkers-dakconstructeurs gevonden in Grou Dakdekkers-dakconstructeurs

Hirsch Dakbedekking B.V.
It Roer 4
9001MB  GROU
0566-620813

Dansscholen
Er zijn geen dansscholen gevonden
Dierenasielen
Er zijn geen dierenasielen gevonden

Er zijn dierenwinkels gevonden in Grou Dierenwinkels

Jan en Japke
Hoofdstraat 40
9001AM  GROU
0566-623140

Er zijn discos gevonden in Grou Discos

Treemter
Doorbraak 1
9001AL  GROU
0566-624460

Er zijn drankwinkels gevonden in Grou Drankwinkels

Mitra-eig. P. Dorenbosch
Hoofdstraat 11
9001AP  GROU
0566-623168

Dumpzaken
Er zijn geen dumpzaken gevonden

Er zijn economisch-adviesbureaus gevonden in Grou Economisch-adviesbureaus

Wijtske Oosterhof Financial Consultant
De Waring 14
9001HZ  GROU
0566-624142

Fietswinkels
Er zijn geen fietswinkels gevonden

Er zijn fitnesscentra gevonden in Grou Fitnesscentra

Fit Concept
Oedsmawei 24K
9001ZJ  GROU
0566-622991

Er zijn fotografen gevonden in Grou Fotografen

Foto Harry Bontekoe
Halbertsmaplein 12
9001AH  GROU
0566-624051

Fotografiewinkels
Er zijn geen fotografiewinkels gevonden
Fysiotherapeuten
Er zijn geen fysiotherapeuten gevonden

Er zijn glazenwassers gevonden in Grou Glazenwassers

īt Blomke
De Pluut 2
9001GZ  GROU
0566-624965

Er zijn goederenvervoer gevonden in Grou Goederenvervoer

Kooiker Groep Grou
De Finnen 3
9001XW  GROU
0566-629700

Grondverzetters
Er zijn geen grondverzetters gevonden
Hardware-consultants
Er zijn geen hardware-consultants gevonden
Hondentrimsalons
Er zijn geen hondentrimsalons gevonden

Er zijn horloge-reparateurs gevonden in Grou Horloge-reparateurs

A & K Janki Juwelier en edelsmid
Gedempte Haven 24A
9001AX  GROU
0566-622090

Hotelrestaurants
Er zijn geen hotelrestaurants gevonden

Er zijn hoveniersbedrijven gevonden in Grou Hoveniersbedrijven

Snoek Hoveniers
Biensma 6
9001ZZ  GROU
0566-621541

Incassobureaus
Er zijn geen incassobureaus gevonden

Er zijn interieurbouwers gevonden in Grou Interieurbouwers

Welles & Van der Meer
Oedsmawei 22
9001ZJ  GROU
0566-623996

Internetproviders
Er zijn geen internetproviders gevonden

Er zijn jachthavens gevonden in Grou Jachthavens

Watersportservice Berend Mink
De Muldyk 12
9001XV  GROU
0566-621111

Juweliers
Er zijn geen juweliers gevonden
Kampeerterreinen
Er zijn geen kampeerterreinen gevonden
Kappers
Er zijn geen kappers gevonden
Keukenspecialisten
Er zijn geen keukenspecialisten gevonden

Er zijn kinderopvang gevonden in Grou Kinderopvang

Zevensprong t.h.o.d.n. Franch & Free
Gjaltema 7
9001NB  GROU
0566-621119

Er zijn klusbedrijven gevonden in Grou Klusbedrijven

Rooks Klein Technisch Onderhoud & Glazenwassen
Graalda 5
9001GB  GROU
0566-623097

Koeriers
Er zijn geen koeriers gevonden

Er zijn kunstwinkels gevonden in Grou Kunstwinkels

Eduard Frieser
Tureluurstraat 1
9001ER  GROU

Lasbedrijven
Er zijn geen lasbedrijven gevonden

Er zijn loodgieters gevonden in Grou Loodgieters

Everaarts
De Seize 2
9001XT  GROU
0566-622772

Er zijn makelaars gevonden in Grou Makelaars

Makelaardij Mid-Fryslan
Parkstraat 2
9001AT  Grou
0566-622776

Maneges
Er zijn geen maneges gevonden
Massagesalons-afslankstudios
Er zijn geen massagesalons-afslankstudios gevonden

Er zijn metselaars gevonden in Grou Metselaars

Elias de Jong Metselwerken
Skaverij 9
9001DA  GROU

Meubelmakers
Er zijn geen meubelmakers gevonden

Er zijn meubelstoffeerders gevonden in Grou Meubelstoffeerders

H.J.F. de Koning Scheeps- en Meubelstoffering
De Muldyk 5
9001XV  GROU
0566-620576

Meubelzaken
Er zijn geen meubelzaken gevonden
Modeontwerpers
Er zijn geen modeontwerpers gevonden
Motorfietswinkels
Er zijn geen motorfietswinkels gevonden

Er zijn notarissen gevonden in Grou Notarissen

Idema & Slart Notarissen
Stationsweg 90
9001EJ  GROU
0566-601404

Er zijn opinieonderzoekers gevonden in Grou Opinieonderzoekers

Meulen Business Events B.V.
De Finnen 10
9001XW  GROU
0566-620546

Er zijn opticiens gevonden in Grou Opticiens

Hans Bootsveld, Brillen en Contactlenzen
Raadhuisstraat 7
9001AG  GROU
0566-621668

Er zijn organisatie-adviesbureaus gevonden in Grou Organisatie-adviesbureaus

Rick Zandboer Coaching & Training
De Buorkerij 17
9001DR  GROU
0566-622754

Parfumerie
Er zijn geen parfumerie gevonden

Er zijn participatiemaatschappijen gevonden in Grou Participatiemaatschappijen

Komeet Beheer B.V.
De Finnen 3
9001XW  GROU
0566-621661

Er zijn passagiersvaart-veerdiensten gevonden in Grou Passagiersvaart-veerdiensten

Sail Charter Engels
Paviljoenstraat 39
9001BP  GROU
0566-623213

Pensions
Er zijn geen pensions gevonden

Er zijn postorderbedrijven gevonden in Grou Postorderbedrijven

Vederlichtgewicht
Burd 1
9001ZV  GROU
0566-620248

Er zijn projectontwikkelaars gevonden in Grou Projectontwikkelaars

SHP Planontwikkeling B.V.
It Molelan 1
9001XS  GROU
0566-654444

Psychologen
Er zijn geen psychologen gevonden
Publicrelationbureaus
Er zijn geen publicrelationbureaus gevonden
Rechtskundig-adviesbureaus
Er zijn geen rechtskundig-adviesbureaus gevonden
Reclamebureaus
Er zijn geen reclamebureaus gevonden

Gesponsorde links

Reclamedrukkerijen
Er zijn geen reclamedrukkerijen gevonden

Er zijn registeraccountants gevonden in Grou Registeraccountants

Foarn Beheer B.V.
De Foarn 14
9001NT  GROU
0515-431050

Er zijn reisbemiddelaars gevonden in Grou Reisbemiddelaars

VIP Limo Assistance
De Vlet 30-1
9001HW  GROU

Reisorganisaties
Er zijn geen reisorganisaties gevonden
Religieuze-organisaties
Er zijn geen religieuze-organisaties gevonden

Er zijn rijscholen gevonden in Grou Rijscholen

Hamstra
Yn E Lyte 115
9001ZR  GROU
0566-621102

Schadeverzekeraars
Er zijn geen schadeverzekeraars gevonden

Er zijn schilders gevonden in Grou Schilders

Langhout
Oedsmawei 11
9001ZJ  GROU
0566-625100

Schoenreparatie
Er zijn geen schoenreparatie gevonden

Er zijn schoonmaakbedrijven gevonden in Grou Schoonmaakbedrijven

Sluys
Jister 4
9001XX  GROU
0566-623724

Sloopbedrijven
Er zijn geen sloopbedrijven gevonden

Er zijn sociaal-cultureel-werk gevonden in Grou Sociaal-cultureel-werk

Grou Aktief
Ekemahof 9
9001LZ  GROU

Er zijn software-consultants gevonden in Grou Software-consultants

Entiggo
De Blei 3
9001NS  GROU

Er zijn software-producenten gevonden in Grou Software-producenten

Multi Grou Techniek B.V.
Oedsmawei 12
9001ZJ  GROU

Er zijn speciaal-basisonderwijs gevonden in Grou Speciaal-basisonderwijs

Ontmoetingscentrum School-Wereld
De Jol 7
9001JB  GROU

Speelgoedwinkels
Er zijn geen speelgoedwinkels gevonden
Sport-speciaalzaken
Er zijn geen sport-speciaalzaken gevonden

Er zijn stedebouwkundig-adviesbureaus gevonden in Grou Stedebouwkundig-adviesbureaus

Porte
Oostergoostraat 38
9001CL  GROU
0566-621273

Stratenmakers
Er zijn geen stratenmakers gevonden

Er zijn stukadoren gevonden in Grou Stukadoren

Stucadoor Michiel
Hoxma 12
9001LE  GROU
0566-623410

Er zijn tabakswinkels gevonden in Grou Tabakswinkels

Primeur
Hoofdstraat 23
9001AP  GROU

Er zijn tandartsen gevonden in Grou Tandartsen

Medident B.V.
De Skeakels 15
9001NM  GROU

Tandtechnische-bedrijven
Er zijn geen tandtechnische-bedrijven gevonden

Er zijn taxibedrijven gevonden in Grou Taxibedrijven

Boekema B.V.
Biensma 1
9001XZ  GROU
0566-622611

Tegelzetters
Er zijn geen tegelzetters gevonden
Telecomwinkels
Er zijn geen telecomwinkels gevonden
Textiel-winkels
Er zijn geen textiel-winkels gevonden

Er zijn thuiszorg gevonden in Grou Thuiszorg

Kraamzorg Friesland
Biensma 33
9001XZ  GROU
09002025257

Er zijn timmermannen gevonden in Grou Timmermannen

Wim Visser
Leechlan 24
9001ZH  GROU
058-2553500

Transporteurs
Er zijn geen transporteurs gevonden
Tuincentra
Er zijn geen tuincentra gevonden

Er zijn uitleenbedrijven gevonden in Grou Uitleenbedrijven

R.Z.V. Detasz B.V.
De Finnen 2
9001XW  GROU
0566-622281

Er zijn uitvaartverzorgers gevonden in Grou Uitvaartverzorgers

Opbaarcentrum Grouw en omstreken
Prinses Beatrixweg 11
9001JM  GROU

Uitzendbureaus
Er zijn geen uitzendbureaus gevonden
Vakantiehuizen
Er zijn geen vakantiehuizen gevonden
Veeteelt-diensten
Er zijn geen veeteelt-diensten gevonden
Verhuur-personenautos
Er zijn geen verhuur-personenautos gevonden

Er zijn vertalers gevonden in Grou Vertalers

Natives
Garde Jagerswei 4B
9001ZP  GROU
0566-621784

Verzorgingshuizen
Er zijn geen verzorgingshuizen gevonden
Videotheken
Er zijn geen videotheken gevonden

Er zijn viswinkels gevonden in Grou Viswinkels

Ida Visservice/Seafood
Hoofdstraat 28
9001AM  GROU
0566-622600

Er zijn vloerleggers gevonden in Grou Vloerleggers

Alkema Parketonderhoud
De Muldyk 4
9001XV  GROU
0566-623210

Er zijn webdesigners gevonden in Grou Webdesigners

Homburg Web Design
De Tsjalk 1
9001HD  GROU
0566-622817

Webhosting
Er zijn geen webhosting gevonden

Er zijn woningbouwverenigingen gevonden in Grou Woningbouwverenigingen

Stellingwerven Chr. Woningcorporatie
Oedsmawei 26
9001ZJ  GROU
0566-629129

Er zijn woningstoffeerderijen gevonden in Grou Woningstoffeerderijen

Arti-Line
Oedsmawei 24J
9001ZJ  GROU

Zitmeubel-makers
Er zijn geen zitmeubel-makers gevonden
  Terug naar - Home

disclaimer- cookie beleid